https://beyondwpath.org/

Als professionals in de geestelijke gezondheidszorg, volksgezondheidswetenschappers en aanverwante organisaties en individuen maken we ons grote zorgen over de schadelijke gevolgen voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de huidige zorgstandaarden die zijn vrijgegeven door WPATH (de World Professional Association for Transgender Health). We zijn van mening dat WPATH zichzelf in diskrediet heeft gebracht.

VERKLARING

WPATH HEEFT ZICHZELF IN DISKREDIET GEBRACHT

Met de recente uitgave van haar Standards of Care, 8e editie, heeft de World Professional Association for Transgender Health (WPATH) haar positie als de vooraanstaande autoriteit op het gebied van gezondheidszorg voor gender ondervragende jongeren ondermijnd. WPATH verwaarloost de bescherming van kwetsbare kinderen, hangen ideologische opvattingen aan die niet ondersteund worden door bewijs, sluiten ethische zorgen uit en vertekenen wetenschappelijke grondbeginselen. Dit alles maken hun normen tot een fundamenteel onbetrouwbare gids.

In het bijzonder zijn we van mening dat de gezaghebbende status van WPATH’s Standards of Care dodelijk wordt ondermijnd door de volgende fouten en ethische tekortkomingen:

  • De normen promoten specifiek het positieve zorgmodel en blijven medische behandelingen (medicijnen en chirurgie) voor trans-geïdentificeerde jongeren wijdverbreid onderschrijven, ondanks de toenemende wetenschappelijke scepsis die Zweden, Finland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk ertoe brachten zich terug te trekken uit die benadering.
  • WPATH beveelt vroege medicalisering als fundamenteel aan, terwijl deze andere landen nu psychosociale ondersteuning promoten als de eerste lijn van behandeling, waarbij medicatie en chirurgie worden uitgesteld tot de meerderjarigheid is bereikt, behalve voor de meest uitzonderlijke gevallen.
  • In een correctie die kort na de publicatie werd uitgevoerd, werden bijna al hun aanvankelijk vooropgestelde verlaagde leeftijdsgrenzen voor medische en chirurgische ingrepen geschrapt – wat neer komt op het zich distantiëren van de verantwoordelijkheid voor elementaire normen van kinderbescherming.
  • Een hoofdstuk over ethiek dat in eerdere concepten was verschenen, werd in de definitieve versie geschrapt – een verdere distantiëring van ethische verantwoordelijkheid.
  • Eunuch” werd opgenomen als een nieuwe genderidentiteit (niet noodzakelijk een fysieke aandoening) zonder overtuigend bewijs voor het bestaan ervan; een hyperlink binnen de normen linkt naar een externe site die grafische en seksuele fantasieverhalen bevat die de castratie van adolescente mannen uitbeelden.
  • Een fundamenteel onjuiste weergave van “detransitie“, die de traumatische ervaring miskent van velen die zich geschaad voelen door gendergerelateerde medische interventies en vervolgens terugkeren naar hun biologisch geslacht. Er is geen vermelding van begeleiding in het ondersteunen van individuen met hun verdriet en pijn doorheen de detransitie.
  • Hoewel de Standards of Care worden gepresenteerd als ‘op bewijs gebaseerd’ (evidence-based), negeren ze het besluit van onafhankelijke systematische reviews, die het bewijs voor genderbevestigende behandelingen bij jongeren beoordelen als van zeer lage kwaliteit, en onderhevig aan verwarring en vooringenomenheid, waardoor eventuele conclusies onzeker zijn.

Om deze en andere redenen zijn wij van mening dat WPATH niet langer kan worden gezien als een betrouwbare bron van klinische begeleiding op dit gebied. Ondanks hun claim een “World Professional Association” te zijn, zijn WPATH en zijn normen in feite uitschieters op het internationale toneel en doof voor de alarmbellen die binnen de wetenschappelijke gemeenschap klinken met betrekking tot het gebruik van experimentele behandelingen bij kinderen.

De organisaties, artsen, onderzoekswetenschappers, professionals in de geestelijke gezondheidszorg en andere ondertekenaars van deze verklaring staan samen in het ondersteunen van alternatieven voor de zeer gebrekkige zorgstandaarden van WPATH. We sluiten ons aan bij de meest actuele, op wetenschap gebaseerde richtlijnen van de landen die de positieve benadering al hebben geëvalueerd en verworpen. Wij zijn van mening dat beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg die de behoeften van gender ondervragende jongeren dienen, hun rechten kunnen ondersteunen en respecteren, zonder zich te beroepen op een gebrekkig ideologisch document dat wordt ontsierd door ethische tekortkomingen en feitelijke fouten.

Als antwoord op de dramatische stijging van jongeren met gendervragen, is er een breed scala aan alternatieve begeleiding beschikbaar gekomen, die ethische professionele expertise belichaamt, het risico op een foute medische behandeling minimaliseert en de beperkingen van het huidig wetenschappelijk bewijs respecteert. We ondertekenen deze verklaring om onze ernstige bezorgdheid over de Standards of Care van het WPATH onder de aandacht te brengen en om ouders, scholen, psychotherapeuten en andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg aan te moedigen gebruik te maken van de rijkdom aan alternatieve bronnen die online en in gedrukte materialen nu ruim beschikbaar zijn.

https://beyondwpath.org/

Home » Beyond WPATH

Share This