Gènéthique - Olivia Sarton
Gepubliceerd op 25 maart 2022 – Gènéthique
Olivia Sarton – Deskundige
Ze was advocaat van opleiding en praktiseerde bijna vijftien jaar aan de balie van Parijs. In het najaar van 2019 vervoegde ze ‘Juristes pour l’Enfance’ als wetenschappelijk directeur.

In januari 2022 kreeg de minister van Volksgezondheid een rapport overhandigd waartoe hij 6 maanden eerder opdracht had gegeven: “Relatif à la santé et aux parcours de soins des personnes trans “.

Alvorens in te gaan op de inhoud van dit verslag, is het belangrijk te begrijpen onder welke omstandigheden en aan wie het werd opgedragen.

Ook al is het aantal mensen dat zich trans verklaart en een medisch-chirurgisch transitie traject volgt, de laatste jaren aanzienlijk toegenomen [1] dit aantal is onbeduidend in vergelijking met de algemene bevolking: 8.952 mensen volgens het verslag [2] vergeleken met de 67,81 miljoen inwoners van Frankrijk [3] of 0,013% van de bevolking.

Toch is het onderwerp trans-identiteit alomtegenwoordig in de media: elke dag verschijnen er persartikelen waarin transpersonen worden voorgesteld als slachtoffers en als zodanig legitiem de rechten op eisen waarvan zij zouden zijn beroofd. Dit grote mediaprofiel is gemakkelijk te verklaren door de enorme middelen waarover de lobby voor transaffirmatie beschikt, die wordt gesteund door de Thomson Reuters Foundation, het grootste informatiedienstenbedrijf ter wereld, en door Dentons [4], een van de grootste internationale advocatenkantoren.

Naast hun aanwezigheid in de media, profiteren trans-affirmatieve activisten ook van een zeer belangrijk publiek bij de overheid: ministeries in de eerste plaats (gezondheid, onderwijs, enz.), maar ook lokale overheden die hun projecten overvloeding financieren [5] of zelfs administratieve authoriteiten zoals het Défenseur des droits of het Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

Vanuit deze betrokkenheid hebben zij van het Ministerie van Volksgezondheid de opdracht gekregen “de gezondheid van transgenders te inventariseren, goede praktijken op te sporen en aanbevelingen te doen om de toekomstige werkzaamheden van de Hoge Gezondheidsautoriteit (HAS) te verduidelijken“, die in 2022 “aanbevelingen voor goede praktijken betreffende de organisatie van medische transitie trajecten” moet uitvaardigen.[6].

De twee personen die werden uitgekozen om deze opdracht uit te voeren, waren een huisarts die gespecialiseerd is in de zorg voor transseksuelen, en een persoon die werd uitgekozen op grond van zijn kwalificatie als “iemand uit het veld” vanwege zijn lidmaatschap van de vereniging “ACCEPTESS-T”. Volgens de gegevens in het verslag zelf “begeleidt deze vereniging hoofdzakelijk transvrouwen uit Latijns-Amerika die te maken hebben met HIV en sekswerk”.[7].

De keuze van deze personen is twijfelachtig omdat zij noodzakelijkerwijs het verslag stuurt. En het bevat aanbevelingen voor iedereen, en in het bijzonder voor minderjarigen, op basis van de expertise die is opgedaan in het veld met een populatie die bijzondere kenmerken vertoont, d.w.z. sociaal en medisch zeer kwetsbaar, soms zonder papieren, in een situatie van prostitutie en meestal besmet met HIV.

Bovendien, en dit is een belangrijk punt van kritiek op de methode die de conclusies van het verslag ontegenzeggelijk diskwalificeert, verklaren de auteurs dat zij geen internationale vergelijkingen hebben gemaakt [8]. Dit was echter een essentiële stap om rekening te kunnen houden met de meest recente en best gedocumenteerde studies die in het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Canada en de Verenigde Staten zijn gepubliceerd. De auteurs hadden ook rekening moeten houden met de praktijken en aanbevelingen die onlangs zijn ingevoerd in landen die, 15 of 20 jaar vóór Frankrijk, de transidentiteit in de populatie van kinderen en jongeren hebben zien ontstaan. Hoe kan men in het kader van een dergelijke missie rechtvaardigen dat geen rekening is gehouden met de ervaring van Zweden, een land dat een “pionier” is bij de invoering van medische transitie behandeling voor minderjarigen en dat deze nog maar kort geleden heeft verboden, behalve voor uitzonderlijke onderzoeksprotocollen [9] ?

De vraag naar een “depathologisering van trans-identiteit”

Wat de inhoud betreft, zijn de bevindingen van het verslag niet verrassend omdat zij volledig stroken met de beweringen van de campagnevoerders in de media. Zij geven uiting aan de overtuiging dat mensen hun geslacht kunnen kiezen.

In het verslag wordt in de eerste plaats opgeroepen tot de “depathologisering van transidentiteit” en de zelfbeschikking van mensen die als enigen hun genderidentiteit kunnen bepalen. Deze eis werd door de afgevaardigden overgenomen tijdens de stemming over de wet van 31 januari 2022 die praktijken verbiedt die gericht zijn op het veranderen van iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit [10] die keer op keer herhaalde dat “transidentiteit geen ziekte is” en dat “iedereen vrij moet zijn om zijn genderidentiteit te kiezen”, zonder dat hem “een binair heteronormatief model” wordt opgedrongen [11]. Deze bewering is niet uniek voor Frankrijk. In de laatste versie van de door de WHO gepubliceerde Internationale classificatie van ziekten (ICD 11) is “gender incongruentie” onlangs verplaatst van het hoofdstuk over psychiatrische aandoeningen naar dat over seksuele gezondheid.

De “brave new world” is niet veraf meer: wij zijn getuige van de komst van de nieuwe mens die alleen zijn gender zou bepalen (geslacht bestaat niet meer) en die een recht zou hebben om medicijnen te vorderen en nationale solidariteit [12] teneinde zijn lichaam te transformeren en te verminken om aan zijn fantasieën te voldoen: “Wij evolueren naar een model waarin de persoon vrij zijn of haar geslacht en het gebruik van een dergelijke behandeling bepaalt (…)“.[13]Het gaat ook om het gebruik van medische middelen, niet om een pathologie te behandelen maar om concreet uitdrukking te geven aan het recht op zelfbeschikking“.[14]

In deze nieuwe wereld zal elke arts, en in de eerste plaats de huisarts, op verzoek van zijn patiënt een medisch transitie protocol moeten opstellen, d.w.z. de gevraagde hormonale producten moeten voorschrijven en hem de nodige voorschriften voor een operatie moeten geven. Zal hij in staat zijn om dit te weigeren? Met de wet van 31 januari 2022 is niets minder zeker.
Deze depathologisering en de automatische toegang tot de medische en/of chirurgische transitie zullen, indien zij in de toekomstige aanbevelingen van de HAS worden opgenomen, het einde inluiden van een houding tot voorzichtigheid die nochtans onontbeerlijk zijn wanneer het gaat om zware behandelingen, met aanzienlijke nevenwerkingen en onomkeerbare gevolgen. Zij zullen ook alle essentiële bepalingen van ons Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Volksgezondheid, zoals die welke verminkingsoperaties verbieden tenzij er een ernstige medische reden is, van hun effect beroven [15] of die welke betrekking hebben op de strikte beperking van het gebruik van geneesmiddelen buiten de WMA (vergunning voor het in de handel brengen) [16].

Het gepromoot “trans-affirmatieve model” geldt ook voor minderjarigen

Dergelijke veronderstellingen brengen minderjarigen en jonge volwassenen in het grootste gevaar.

In 2020 zouden 187 minderjarigen met transidentiteit ALD (=lang durende affectie) zijn toegelaten. En 2.479 volwassenen tussen 18 en 35 jaar, hoewel in het verslag niet wordt gespecificeerd in welke leeftijdscategorie de volwassenen vallen. Het zou echter van cruciaal belang zijn geweest een onderscheid te maken tussen de leeftijdsgroep 18-24 jaar en de leeftijdsgroep 25-35 jaar, aangezien wij weten dat de hersenen pas rond de leeftijd van 24 jaar volgroeid zijn.

In het verslag wordt lippendienst bewezen aan het feit dat “de toegang van minderjarigen tot een overgangstraject een van de meest gevoelige en controversiële kwesties is, die de nationale grenzen overstijgt[17]. Maar zodra deze concessie was gedaan, werd snel het transaffirmatieve model verdedigd, waarbij hij de stelling van de WPATH [18] op zich nam volgens welke een vroege medische transitie een algemene verbetering zou brengen in het leven van trans-adolescenten [19] en dat sociale transitie van fundamenteel belang zou zijn om “het lijden te verminderen en de adolescent te helpen zich op harmonieuze wijze te ontwikkelen in zijn of haar genderidentiteit“.[20]. Daartoe wordt in het verslag onder meer gepleit voor “collegiale ondersteuning binnen de gemeenschap“.[21]

Het verslag gaat dus volledig voorbij aan internationale studies of onderzoeken die aantonen dat sociale affirmatie niet neutraal is, maar integendeel verantwoordelijk is voor het in de loop van de tijd ontwikkelen van genderdysforie en dat het bij de overgrote meerderheid van de kinderen leidt tot medische transitie [22]. Omgekeerd zien 77% tot 94% van de kinderen die psychologische steun krijgen, maar voorzichtige (d.w.z. neutrale, niet-affirmatieve) steun ontvangen, hun stoornissen vóór de volwassenheid verdwijnen [23]. Wat de steun van de gemeenschap tussen gelijken betreft, kennen we het grote gevaar van evolueren in een gesloten omgeving, opgesloten in zichzelf en zijn zekerheden.

Medische risico’s genegeerd

Het rapport erkent dat borstamputaties worden uitgevoerd bij minderjarige adolescenten, die de meerderheid van transadolescenten vertegenwoordigen [24], maar de gebruikte termen zijn emblematisch voor militante ideologie. Zo gebruikt het rapport het syntagma “virilisatieoperatie van de romp[25] om de realiteit van verminking die de borstamputatie van de gezonde borst van een jong meisje vormt, te verdoezelen

Om de vele bezwaren te verwerpen die onlangs zijn geuit tegen de ernstige bijwerkingen van de behandelingen en hun onomkeerbare gevolgen ervan [26], stelt het rapport dat het weigeren van toegang tot behandeling leidt het risico’s zoals schooluitval en wilde zelfmedicatie, waarvan we echter weten dat ze kunnen worden vermeden dankzij goede psychotherapeutische zorg [27]. Hij vroeg om de vergunning voor het in de handel brengen (VHB) van de gebruikte hormonen zonder verder onderzoek te verlengen, ook al is deze VHB slechts verleend voor een zeer specifieke populatie in antwoord op een specifieke pathologie en leidt het gebruik van hormonen buiten de VHB tot gedocumenteerde ongewenste neveneffecten. Om tegemoet te komen aan het bezwaar van steriliteit veroorzaakt door de behandelingen, beveelt hij de ontwikkeling aan van het bewaren van gameten, vooral voor minderjarigen…

En het doet er niet toe dat de meerderheid van de jongeren die zich trans verklaren, lijdt aan vroegere psychopathologieën (angstdepressieve stoornissen, posttraumatische pathologieën, autismespectrumstoornissen, enz.) [28]Het bestaan van geestelijke gezondheidsproblemen is op zichzelf geen reden om de toegang tot een behandeling te weigeren, behalve in uitzonderlijke situaties die een belemmering vormen voor het toestemmingsvermogen, maar veeleer een aspect van de gezondheid van de betrokkene waarmee rekening moet worden gehouden. [29]

Tenslotte wordt de verontrusting over het toenemend aantal detransitioners (mensen met spijt) weggewuifd met het argument dat het om een zeldzaam verschijnsel gaat. Dit is een misleidende stelling die door activisten voor trans-affirmatieve actie wordt herhaald en die grotendeels door de realiteit wordt tegengesproken: het Reddit-forum “Detrans” telt 23.000 jonge abonnees, van wie een aantal melding maakt van immens leed dat verband houdt met de toestand van hun lichaam, dat onherstelbaar beschadigd is door een medische transitie met onomkeerbare gevolgen, en waarmee zij in feite niet konden instemmen [30].

Hoe zit het met de neutraliteit van de openbare dienst?

Men kan zich alleen maar zorgen maken over de opdrachtverlening tot en de indiening van een dergelijk verslag bij de minister van Volksgezondheid.

Een van de doelstellingen van trans-affirmatieve activisten is te worden erkend als deskundigen op het gebied van de gezondheid van mensen met genderdysforie, ook al hebben zij a priori geen medische deskundigheid. Zij zijn van mening dat hun ervaring als “peers” op zijn minst, zo niet belangrijker en significanter is dan kennis en wetenschappelijke ervaring: “De betrokken persoon is het best geplaatst om te weten waar hij staat op de genderschaal – vrouwelijk, niet-binaire, mannelijk of genderfluïde. Medische kennis hoeft niet langer te worden ingeroepen in dit proces van zelfbeschikking.[31]. Het is dankzij deze beweringen dat verschillende trans-activistische verenigingen nu deel uitmaken van de multidisciplinaire overlegvergaderingen over trans-minderjarigen in bepaalde ziekenhuizen [32] waar zij de medische transitie bevorderen van minderjarigen wier dossiers worden onderzocht. De neutraliteit van de overheidsdienst, die onlangs opnieuw als kardinaal beginsel is bevestigd door de wet van 24 augustus 2021 tot versterking van de beginselen van de Republiek, lijkt een variabele geometrie te zijn. En de verenigingen vragen altijd om meer overheidsgeld om meer invloed en zichtbaarheid te krijgen [33].

Alle signalen zijn alarmerend en kenmerken een zorgwekkende ideologie:

  • een diepgeworteld geloof in de kracht van zelfbeschikking, ongeacht de verminking van lichamen en de transformatie van een fysiek gezond persoon in een levenslange patiënt;
  • argumenten die gebaseerd zijn op een vorm van ideologische terreur: de psychologische nood van transpersonen en het risico op zelfmoord, die volgens het verslag allebei volledig te wijten zijn aan de gevolgen van transfobie en het gebrek aan sociale steun [34];
  • pseudo-geleerden, in werkelijkheid activisten, die beweren experts te zijn [35] geraadpleegd in multidisciplinaire overlegvergaderingen (RCP), en claimen posities als “peer mediators in trans gezondheid[36];
  • een vermeend communitarisme [37];
  • een veronachtzaming en onwetendheid van de meest recente internationale wetenschappelijke en medische studies.

De eerste slachtoffers van deze ideologie zijn kinderen en jongeren. Velen van hen verklaren zich vandaag trans, terwijl we tegelijkertijd zien dat de psychische nood van vooral adolescenten nog nooit zo groot is geweest, en dat kinderen en jongeren bijna al hun beschikbare tijd op internet doorbrengen [37], wat hun fysieke en mentale gezondheid ernstig beschadigt [39], en stelt hen onder de vaak schadelijke invloed van sociale netwerken [40]. En wanneer de auteurs van het rapport vragen om “ervaring uit het echte leven” terzijde te schuiven en ervoor pleiten lichaamsaanpassingen te doen vóór de sociale transitie [41], betekent dit voor minderjarigen een enkele reis met geen mogelijkheid tot terugkeer…

Hoeveel gebroken levens zullen er nodig zijn, blijkend uit de processen die zullen komen, voordat deze ideologie instort?

Origineel: Gènéthique La fragile protection des enfants face aux lobbies trans-affirmatifs

Home » De broze bescherming van kinderen in het licht van trans-affirmatieve lobby’s

Share This