AMANDA familias

AMANDA is een vereniging van moeders van jongeren
met genderdysforie in Spanje,
die zichzelf omschrijft als een onpartijdige, onafhankelijke en seculiere groep
die duidelijk maakt dat ‘voorzichtigheid’ eisen geen transfobie is.
Enkele van hun slogans zijn ‘Break the gender, not your body‘, en een andere ‘Minder chirurgie, meer psychologie‘.

De Spaanse oudergroep AMANDA heeft bij het Europees parlement een petitie ingediend, waarin wordt gevraagd om jongeren met genderdysforie niet langer het recht te ontnemen op psychologische begeleiding, en hen te beschermen tegen de huidige aanpak van affirmatieve zorg, met hormoonbehandelingen en chirurgische ingrepen.

Samenvatting verzoekschrift

Indiener stelt dat alle lidstaten van de Europese Unie getuige zijn van een snelle toename van plotselinge genderdysforie, beter bekend als Rapid Onset Gender Dysphoria (ROGD), door sociale overdraagbaarheid, zoals in 2018 beschreven door dr. Lisa Littman, waarbij jonge mensen (pubers, adolescenten en zelfs jongvolwassenen) zichzelf als transgender identificeren. Dit zorgt voor een toename van de vraag naar behandelingen met betrekking tot genderidentiteit door tieners en jonge mensen die neurodivers zijn (onder andere met een hoog IQ, een autismespectrumstoornis, het syndroom van Asperger of een aandachtstekortstoornis met of zonder hyperactiviteit (ADD/ADHD)) en/of psychologische moeilijkheden hebben vanwege problemen als seksueel misbruik, pesten en racisme. Het gaat hierbij om tieners en jonge mensen die moeite hebben met sociale contacten, nooit enig ongemak met betrekking tot hun biologische geslacht hebben geuit en zichzelf plotseling als transgender identificeren. De huidige aanpak in medische en educatieve kringen is een bevestigende aanpak die in alle gevallen strookt met de protocollen en wetten die in bijna alle lidstaten van de Europese Unie sterk op elkaar lijken. Een psychologische beoordeling is geen vereiste voor hormoonbehandelingen en chirurgische ingrepen omdat wordt aangenomen dat de persoon in staat is de eigen genderidentiteit correct te bepalen, ook wanneer er signalen zijn dat de tieners/jonge personen in moeilijkheden verkeren die van invloed zouden kunnen zijn op het feit dat zij zichzelf als transgender identificeren. Ook psychologische ondersteuning is niet verplicht. Volgens indiener is deze bevestigende aanpak onverenigbaar met de vrije uitoefening van de ouderlijke verantwoordelijkheid door vaders en moeders van minderjarigen. Indiener verlangt het stopzetten van alle soorten farmacologische behandelingen en chirurgische ingrepen bij tieners en jonge mensen totdat er in educatieve en medische kringen zorgvuldig onderzoek verricht is naar de incidentie van het ROGD-fenomeen. Lidstaten zou moeten worden gevraagd informatie over de incidentiegegevens te verstrekken die geregistreerd zijn in het onderwijs en de gezondheidszorg. Er zou een op wetenschappelijk bewijs gebaseerd debat moeten plaatsvinden over de gevolgen van de behandelingen die tieners en jonge mensen ondergaan. Specialisten in de geestelijke gezondheidszorg zouden hun werk onbelemmerd moeten kunnen uitvoeren, met een observatieperiode en exploratieve therapie als eerste stappen, zodat alleen volwassenen een sociale en medische transitie kunnen ondergaan, en zelfs dan alleen in zeer uitzonderlijke gevallen waarbij het de enige mogelijkheid is om het welzijn van de persoon te verbeteren en altijd na beoordeling door een multidisciplinair team, zoals dit reeds vereist is in andere lidstaten van de Europese Unie als Zweden en Finland.

Share This