Human Events

Voor het vierde achtereenvolgende jaar heeft een groep kinderartsen een resolutie ingediend met een verzoek aan de ‘American Academy of Pediatrics‘ (AAP) om behandelaanbevelingen te hanteren die op feiten zijn gebaseerd (evidence-based) voor de behandeling van minderjarigen met geslachtsverwarring. Welk excuus zal het AAP dit jaar gebruiken om het meest fundamentele principe van evidence-based geneeskunde te verwerpen? Behandelingsaanbevelingen moeten onbevooroordeeld zijn, gebaseerd op reproduceerbaar bewijs – een “systematische herziening van het bewijs”. Dit onderzoek is cruciaal omdat de medische schade bij een foutieve behandeling extreem groot is.

Is het “transfobisch” om de hoogste bewijsstandaard te eisen wanneer het onomkeerbare, levensveranderende medische behandelingen betreft?

Het AAP promoot het afwijkende “Gender Affirmatieve Model” waarin het kind zijn gender bekendmaakt, dat vervolgens bevestigd moet worden, of het nu het andere geslacht is of een van de steeds groter wordende aantallen niet-binaire genders. Het kind bepaalt vervolgens welke genderinterventie past bij de door hem of haar gewenste lichaamsaanpassing. Deze ingreep wordt vergemakkelijkt zonder vertraging of vragen van de medische zorgverlener omdat het kind “weet wie hij is”.

Alle leeftijdsvereisten zijn afgeschaft. Volgens het beleid van het AAP, een beleid vol flagrante onjuistheden zijn poortwachters, onderzoek naar de causaliteit van de incongruentie en het “waakzaam afwachten”, juist conversietherapieën, suïcidaal en een aanval op de lichamelijke autonomie van een kind. Hoe zou een kind in zijn ontwikkeling in staat zijn om de lange termijn en onomkeerbare gevolgen van chemische en chirurgische sterilisatie of verlies van seksuele functie te begrijpen. In geen enkel ander medisch discipline wordt de zelfdiagnose van een kind bevestigd.

Het AAP heeft consequent zwakke rechtvaardigingen gegeven voor het afwijzen van een systematische review. Het loutere verzoek voor een wetenschappelijke onderzoek werd “transfobisch” genoemd, waarbij terechte zorgen over een beleid dat minderjarigen aanraadt om extreme lichaamsveranderingen te ondergaan, gelijk stelt aan irrationele angst voor transgenders. Is het “transfobisch” om de hoogste bewijsstandaard te eisen wanneer het onomkeerbare, levensveranderende medische behandelingen betreft?

Afgelopen oktober hield ‘Our Duty’, een oudergroep, een vreedzame bijeenkomst op de jaarlijkse conventie van het AAP. Deelnemers, voornamelijk ouders en detransitioners hielden borden vast met boodschappen als “Democraten tegen puberteitsremmers”, “Chirurgie geneest depressie niet” en “Niemand wordt in het verkeerde lichaam geboren”. Ze boden pakketten aan met op bewijs gebaseerd materiaal, maar het AAP, die er de voorkeur aan gaf dat haar leden onwetend bleven, instrueerde haar leden om hen te vermijden.

Na de bijeenkomst stuurden bezorgde ouders en vrienden 121 brieven naar AAP voorzitster Dr. Moira Szilagzy en verkozen voorzitster Dr. Sandy Chung, waarin ze vroegen om een systematische herziening. Niemand ontving een antwoord. De brieven, afkomstig uit 27 verschillende staten en grotendeels afkomstig van geregistreerde Democraten of mensen die onlangs de partij hebben verlaten vanwege de genderpolitiek, bevatten veel gegevens. Als het AAP had willen begrijpen wat het beste is voor minderjarigen met genderverwarring, dan moesten ze buitengewoon geïnteresseerd zijn.

Dit NIH-onderzoek schrapte suïcidaliteit uit de criteria die het bijhield, vermoedelijk omdat de resultaten niet voldeden aan het verhaal van de “levensreddende behandeling”.

Van de 67 gezinnen die vertelden dat hun kind noch sociaal, noch medisch een transitie onderging, waren er 37 kinderen die stopten of tekenen van opgeven vertoonden – en zich weer op hun gemak voelden in hun ongewijzigd lichaam. Dit bekende fenomeen werd in de beleidsverklaring van het AAP achteloos terzijde geschoven als “achterhaald”. Het AAP verwierp de langetermijnstudies naar disistance (stoppen vóór een medische transitie), studies die een weerspiegeling waren van de geleefde realiteit die in deze brieven werd gedeeld. Deze onderzoeken toonden aan dat gemiddeld 85% of meer van de jongeren die door het AAP als transgender of genderdivers worden beschouwd, hun ongemak met hun natuurlijke lichaam zullen ontgroeien, waarbij een aanzienlijk percentage van hen homoseksueel of biseksueel is.

In december werd er nog een brief bezorgd aan de bestuurders van het AAP. In dit geval smeekten duizenden ouders van kinderen met genderdysforie (vertegenwoordigd door: Our Duty, Advocates Protecting Children en Partners for Ethical Care) en een groep detransitioners het AAP om een systematische herziening van het bewijsmateriaal uit te voeren met het verzoek om hen bij de discussies te betrekken.

De gezamenlijke brief wees erop dat de beleidsauteur van het AAP, Dr. Jason Rafferty, mogelijk financiële motieven had om het medicaliseren van kinderen te promoten. In de brief werd ingegaan op de opvallende verschuiving in het historische overwicht van mannen die zich als transgender identificeren naar de exponentiële groei van tieners die zich identificeren als een gender dat niet overeenkomt met hun biologisch geslacht – een sociale besmetting die zich in een razend tempo onder vriendengroepen verspreidde.

In de brief werd bezorgdheid geuit over de meer dan verdubbeling van het aantal minderjarigen die met puberteitsremmers of geslachtsveranderende hormonen werden behandeld gedurende de periode van 5 jaar die eindigend in 2022. De brief besprak de resultaten van de systematische reviews uitgevoerd door Engeland, Zweden en Finland – landen die vonden dat er een significant gebrek aan bewijs is om medische of sociale transitie te ondersteunen. Een paar weken geleden kondigde Noorwegen aan een systematische review uit te voeren.

De ouders en detransitioners brachten het AAP op de hoogte van een petitie op Change.org, met meer dan 1.500 handtekeningen, waarin een systematische beoordeling werd gevraagd. De brief verwees naar een verklaring waarin een FDA-onderzoeker die betrokken was bij de goedkeuring van Lupron als kankerbehandeling zijn bezorgdheid uitte met betrekking tot het gebruik van dit krachtige medicijn om de puberteit te blokkeren.

De brief werd genegeerd.

Het AAP lijkt bereid om wat er nog over is van hun reputatie op te offeren aan haar ideologische leden en degenen die de financiële vruchten plukken van meerdere miljarden dollars die de medische boom van Gender bevestigende zorg is.

Our Duty mailde informatie over de prevalentie van detransitie, de schadelijke medische effecten van hormonen en waarom transgenderisme anders is dan homoseksualiteit naar de leiders van het AAP, en bevatte links naar documentaires die de ervaringen van detransitioners in detail beschreven.

Our Duty ontleedde de valse retoriek over zelfmoord. Van de 315 kinderen in een onderzoek naar de uitkomst van positieve zorgbehandelingen uitgevoerd door de meest prominente pediatrische genderklinieken in de VS, pleegden twee kinderen zelfmoord binnen een jaar na hormonale behandelingen, meer dan 50 keer het nationale zelfmoordcijfer voor minderjarigen. Dit NIH-onderzoek schrapte suïcidaliteit uit de criteria die het bijhield, vermoedelijk omdat de resultaten niet voldeden aan het verhaal van de “levensreddende behandeling”. Niettemin lieten uitgebreide gegevens uit het Verenigd Koninkrijk een zelfmoordcijfer zien van 0,03 procent over een periode van elf jaar (2010-2020) zonder verschil tussen jongeren die wel of niet werden behandeld met genderinterventie. En van de duizenden kinderen die niet werden bevestigd in onze oudergroepen heeft geen enkele zelfmoord gepleegd.

In april van dit jaar e-mailde ‘Our duty’ het AAP de resultaten van de petitie van het Woman’s Liberation Front die meer dan 1.430 handtekeningen opleverde. Deze petitie vraagt het AAP om afstand te nemen van het beleid inzake “gender bevestigende zorg“.

Het AAP lijkt bereid om wat er nog over is van hun reputatie op te offeren aan haar ideologische leden en degenen die de financiële vruchten plukken van meerdere miljarden dollars die de medische boom van Gender bevestigende zorg is. Totdat het AAP een miljoenenvonnis krijgt voor het frauduleus promoten van een beleid waarvan ze weet dat het geen wetenschappelijke toetsing kan doorstaan, zal het AAP doorgaan met het ontwijken van het uitvoeren van een systematisch onderzoek naar het bewijs, waardoor tienduizenden onomkeerbaar worden geschaad.

Share This