Verklaring van psychiaters, psychologen en andere deskundigen over transseksualiteit

PETITIE SLOVAKIJE
https://transsexualizmus.sk/

Geachte minister-president, geachte minister van Volksgezondheid,

Wij beschouwen het als onze plicht en ons recht om deel te nemen aan het onderhandelingsproces met betrekking tot de voorgestelde ‘richtlijn voor deskundigen van het ministerie van Volksgezondheid van de Slowaakse Republiek over de eenmaking van procedures voor het verstrekken van gezondheidszorg voor geslachtsverandering voorafgaand aan de afgifte van een medisch advies over de geslachtsverandering van een persoon die administratief is ingeschreven in het register’ (hierna te noemen de “Richtlijn Deskundigen”) en de ‘Standaardprocedure Diagnose en Integrale zorg voor een volwassene met transseksualiteit (F64.0)’ (hierna te noemen “Standaardprocedure“). We zijn bezorgd dat over deze documenten achter gesloten deuren wordt onderhandeld, en dat het geen procedures zijn die een kleine kring van specialisten aangaan. Bij het beheer van dergelijke zorg zullen vele beroepen in de gezondheidszorg betrokken zijn (psychiatrie, interne geneeskunde, chirurgie, oncologie, algemene geneeskunde en andere) en experts uit andere vakgebieden (psychologen, psychotherapeuten, logopedisten, maatschappelijk werkers, enz.). Tegelijkertijd zal een aanzienlijke uitbreiding van de mogelijkheden van administratieve geslachtsverandering (gebaseerd op chirurgische interventie, of het gebruik van hormonen van het andere geslacht, of zelfs zonder dergelijke interventies) juridische en maatschappelijke gevolgen hebben die de geneeskunde ver te boven gaan. Wij dringen er bij u op aan de voorgestelde Expertrichtlijn en Standaard Praktijk niet goed te keuren, maar dit onderwerp eerst open te stellen voor een maatschappelijke en professionele discussie.

1. Professionele redenen

Transseksualiteit heeft geen biologische basis, maar is een psychische aandoening. Net als bij andere diagnoses, waarvan de basis een discrepantie is tussen de perceptie van een persoon en de realiteit, is het niet gerechtvaardigd om toevlucht te nemen tot invasieve medische ingrepen, waardoor een gezond lichaam wordt beschadigd.

De inhoud en strekking van de genoemde documenten houden geen rekening met de conclusies van de laatste onderzoeken die zijn uitgevoerd in landen waar geslachtsverandering werd goedgekeurd en waar deze niet de verwachte resultaten opleverde.

De volgende regels bevatten feiten die worden ondersteund door specifieke onderzoeken (links naar deze onderzoeken staan aan het einde van de brief).

Transseksualiteit is een diagnose van F64.0, in de International Classification of Diseases (ICD 10) is het opgenomen onder Persoonlijkheids- en gedragsstoornissen van volwassenen. Het wordt gedefinieerd als een verlangen om te leven en geaccepteerd te worden als lid van het andere geslacht, meestal vergezeld van een gevoel van ongemak met het eigen anatomische geslacht of de ontoereikendheid ervan en een verlangen naar een chirurgische of hormonale behandeling die het lichaam van de patiënt in harmonie brengt met het lichaam van het gewenste geslacht. In de DSM-5 wordt echter de term genderdysforie gebruikt in plaats van transseksualiteit. De classificatie van de diagnose veranderde ook in ICD 11. De veranderende naam en classificatie van de aandoening werd beïnvloed onder politieke druk: Sommige groepen probeerden in eerste instantie de aandoening volledig uit de internationale classificatie van ziekten te schrappen, bewerend dat dit geen stoornis is, maar slechts een variant van normaliteit; andere groepen staan erop de diagnose op de lijst te houden, aangezien het zonder diagnose onmogelijk is om patiënten door verzekeringsmaatschappijen te vergoeden voor de behandeling.

Etiologie: De oorzaak van de aandoening is onbekend en tot nu toe hebben wetenschappelijke studies de genetische of andere biologische oorsprong ervan niet bewezen. De epidemische toename van transseksualiteit, vooral onder kinderen en jongeren, is een bevestiging dat het geen genetische kwestie is.

De pathogenese, dat wil zeggen hoe de aandoening zich ontwikkelt en waardoor deze wordt beïnvloed, is ook onbekend (Laurence, 2018). Studies die hebben gekeken naar genderidentiteitsstoornissen bij kinderen hebben ontdekt dat deze gevoelens gedurende het hele leven kunnen veranderen, en de meesten van hen met een genderidentiteitsstoornis in de kindertijd zullen zich naarmate ze ouder worden, geleidelijk identificeren met hun natuurlijk biologische geslacht (Drummond, 2008; Wallien, 2008) . Er moet ook rekening worden gehouden met de toename van het aantal mensen dat na de transitie een detransitie verzoekt, d.w.z. een terugkeer naar hun biologische geslacht, wat eens te meer de variabiliteit van deze gevoelens bevestigt.

Diagnose: De diagnose van transseksualiteit is niet gebaseerd op een objectieve medische test, hetzij genetisch, hormonaal of hersenonderzoek, die op betrouwbare wijze een transseksueel persoon zou identificeren. Diagnostiek is gebaseerd op de gevoelens van de patiënt en de perceptie van zichzelf. In de anamnese is het grotendeels gebaseerd op het feit dat de persoon tijdens zijn jeugd een sterke voorkeur had voor kleding, speelgoed, spelletjes of activiteiten die stereotiep door het andere geslacht werden gebruikt. Wij zien dit als een probleem, omdat het stereotypen over mannen en vrouwen of jongens en meisjes alleen maar versterkt. Een jongen is geen meisje alleen omdat hij zich gedraagt op een manier die vooral kenmerkend is voor meisjes, en vice versa. Bovendien kunnen deze voorkeuren, zoals we al zeiden, tijdens de ontwikkeling veranderen en is het vooral belangrijk om het kind een gezonde en natuurlijke puberteit te laten doormaken.

Differentiaaldiagnose: Psychische stoornissen komen vaak in combinaties voor. Aangezien veel psychiatrische diagnoses in de samenleving nog steeds als stigmatiserend worden ervaren, is het niet ongebruikelijk dat iemand de voorkeur geeft aan een diagnose die door de samenleving positiever en met meer empathie wordt geaccepteerd.

Depressie, angst, zelfmoordpogingen en andere vormen van zelfbeschadiging zijn veel voorkomende psychische problemen bij mensen met een genderidentiteitsstoornis. Verschillende onderzoeken tonen aan dat deze psychische problemen voorafgaan aan genderdysforie. Studies bij een steekproef van adolescenten hebben aangetoond dat het begin van genderdysforie vaak werd voorafgegaan door ernstige psychopathologie, evenals autismespectrumstoornissen en ADHD (Kaltiala, 2015; Becerra-Culqui, 2019). Het laat ook zien dat onopgeloste kindertrauma’s en verstoringen van de hechting in de vroege kinderjaren vaak aanwezig zijn (Giovanardi, 2018).

Sommige mensen omarmen het idee dat ze het tegenovergestelde zijn van hun biologische geslacht in de hoop dat deze verandering in hun leven en het aannemen van een nieuwe identiteit de psychologische problemen en emotionele pijn die ze ervaren zal oplossen. Pas met het verstrijken van de tijd zullen ze erachter komen dat het niet zo is.

Behandeling: Transseksualiteit heeft geen biologische basis, maar is een psychische aandoening. Net als bij andere diagnoses, waarvan de basis een discrepantie is tussen de perceptie van een persoon en de realiteit, is het niet gerechtvaardigd om toevlucht te nemen tot invasieve medische ingrepen, waardoor een gezond lichaam wordt beschadigd. In het verleden werd de methode van waakzaam afwachten, psychotherapie, psychologische begeleiding en gezinsbegeleiding als standaard in de therapie gehanteerd. Ze zochten naar mogelijke oorzaken van fundamentele psychische problemen, evenals naar trauma’s in het proces bij het vormen van relationele verbondenheid, waaraan verder werd gewerkt. Dit alles om harmonie van de geest met de fysieke werkelijkheid te vinden. Sinds kort hebben verschillende beroepsverenigingen zich aangemeld voor deze vorm van begeleiding (bijvoorbeeld het American College of Pediatricians en de Czech Society for Psychoanalytic Psychotherapy). Casestudies geven aan dat deze vorm van hulpverlening effectief is (American College of Pediatricians, 2021).

Feiten en onderzoeken bewijzen dat medische en maatschappelijke transitie geen adequate hulp is, maar slechts een tijdelijke pleister die de oorzaak niet oplost, en dat veel van dergelijke mensen uiteindelijk nog slechter af zijn dan voor de transitie.

Aan de andere kant wordt medische transitie tegenwoordig aanbevolen zonder wetenschappelijke basis, die de psychische stoornis niet geneest, noch de mogelijke oorzaken van psychische problemen opspoort en wegneemt. Het bestaat voornamelijk uit het permanent toedienen van geslachtsveranderende hormonen en later ook uit chirurgische ingrepen. Deze procedure heeft medische risico’s die kunnen leiden tot onvruchtbaarheid en onomkeerbare gevolgen voor de gezondheid.

Toediening van kunstmatige vrouwelijke hormonen aan mannen leidt tot verhoogde bloedstolling met mogelijke gevolgen zoals longembolie, hartaanval, cerebrovasculair accident. Ook voor gebruikers neemt het risico op kanker toe. Het gebruik van testosteron bij biologische vrouwen verhoogt significant het risico op een hartaanval, beroerte, borst- en baarmoederkanker, hypertensie, ernstige acne en meer (Alzahrani, Talal, 2019; Irwig, 2018; Nota, 2019, Getahun, 2018).

Geslachtsveranderende operaties verminken een gezond menselijk lichaam en maken een fysiek gezond persoon onvruchtbaar. Adolescenten en jongvolwassenen denken niet veel na over het ouderschap; ze realiseren zich misschien pas na vele jaren de ernst en onomkeerbaarheid van castratie.

Prognose: Transitie wordt vaak bepleit door te beweren dat het de psychologische problemen van mensen met een genderidentiteitsstoornis vermindert. Deze bewering houdt echter geen stand en is door verschillende onderzoeken in twijfel getrokken.

Een Zweedse studie toonde aan dat mensen na een geslachtsveranderende operatie een verhoogd risico op zelfmoord hebben, tot 19 keer hoger dan de algemene bevolking (Dhejne, 2011).

Een nieuwe studie van een representatieve steekproef van alle 2.679 Zweden met de diagnose genderidentiteitsstoornis tussen 2005 en 2015 concludeerde dat behandeling met geslachtsoverschrijdende hormonen de algehele slechte geestelijke gezondheid van deze personen, zoals depressie, angst en zelfmoordpogingen, niet verbetert (Bränström, 2019). Een jaar later publiceerden de auteurs van deze studie verdere analyses, waaruit volgt dat zelfs chirurgische ingrepen geen positief effect hebben op de psychische gezondheid van de betrokken personen (Bränström, 2020).

Daarnaast is er een groeiend aantal mensen die een transitie hebben ondergaan en na enige tijd besloten terug te keren naar hun biologische geslacht (Entwistle, 2020; Littman, 2021). Detransitie kan de veranderingen die zich tijdens de transitie hebben voorgedaan echter niet volledig corrigeren (D’Angelo, 2020). Daarom klagen sommige patiënten de zorgverleners en artsen aan die betrokken waren bij hun therapie.

2. Ethische redenen

Op basis van de hierboven beschreven feiten is het duidelijk dat het transitieproces niet ethisch is omdat het de psychische en lichamelijke gezondheid van de patiënten schaadt. Geslachtsveranderingen beschouwen als een medische praktijk is niet coherent, aangezien het doel van de geneeskunde erin bestaat de integriteit van het menselijk lichaam te beschermen, om de gezondheid te herstellen en te genezen. De tansitie beschadigt en verwoest wat niet ziek is, maar volkomen gezond – het biologisch intacte en gezonde menselijke organisme. Chirurgische geslachtsverandering en hormonale behandeling zijn grove ingrepen in de gezondheid van een persoon – het zijn geen genezende procedures.

Daarom heeft niemand het recht om artsen onder druk te zetten om dergelijke procedures goed te keuren en te bevestigen, en in geval van onenigheid, om hen te bedreigen met mogelijke sancties.

Niemand heeft het recht om artsen te bevelen iets als ethisch te accepteren dat in tegenspraak is met het morele ethos van de geneeskunde, dat in tegenspraak is met de eed van Hippocrates, de ethische code voor gezondheidswerkers, en dat volledig in strijd is met wetenschap en evidence-based geneeskunde.

Ook heeft niemand het recht om te verhinderen dat de patiënt de noodzakelijke behandeling en hulp krijgt, met als doel misvattingen te onderdrukken en harmonie van geest te vinden met de biologische realiteit.

De overheid, en vooral het ministerie van Volksgezondheid, moet de gezondheid van burgers ondersteunen. Ze hebben geen mandaat gekregen om normen en praktijken af te dwingen die de psychologische en fysieke integriteit van mensen schaden.

3. Ideologisering

Nogmaals, het geweld tegen de medische wetenschap is een ideologie. Ideologieën veranderen volgens de maatschappelijke eisen, maar de geneeskunde moet zich laten leiden door wetenschappelijke kennis. Veranderingen in diagnostische en therapeutische procedures moeten gebaseerd zijn op nieuwe wetenschappelijke kennis, bevestigd door voldoende bewijs. Anders is het slechts een experimentele benadering, waarover de patiënt moet worden geïnformeerd. In het bijzonder als een biologisch gezond persoon wordt geopereerd, zijn geslachtsorganen en secundaire geslachtskenmerken worden verminkt en het organisme wordt beschadigd door toediening van hormonen.

Genetisch gezien zijn er slechts twee geslachten, bepaald door de chromosomen die de ontwikkeling van het mannelijk of vrouwelijk lichaam in gang zetten en elke cel in het menselijk lichaam beïnvloeden. Elke afwijking is slechts een storing van dit binaire systeem.

Biologische seks, die gezaghebbend is voor de geneeskunde, is genetisch bepaald vanaf de conceptie en kan niet worden veranderd. Het biologische geslacht is superieur aan de sociale constructie van gender, die verkondigt dat men zijn geslacht kan kiezen – het is een kunstmatige sociale constructie die biologische seks nooit zal veranderen. Het veranderen van iemands biologische geslacht op basis van een genderidentiteitsstoornis betekent dus het ondergeschikt maken van wat normaal en gezond is aan een psychische stoornis.

De ideologie van vandaag wil dokters en eigenlijk de hele samenleving dwingen te doen alsof een man een vrouw kan worden en een vrouw een man. We weigeren mee te doen aan deze leugen.

Echte professionele hulp

We erkennen dat er mensen onder ons zijn die lijden aan psychische stoornissen, waaronder een genderidentiteitsstoornis. We hebben medische sympathie voor hen en willen hen helpen. Bovenstaande feiten en onderzoeken bewijzen dat medische en maatschappelijke transitie geen adequate hulp is, maar slechts een tijdelijke pleister die de oorzaak niet oplost, en dat veel van dergelijke mensen uiteindelijk nog slechter af zijn dan voor de transitie. Weigering om in te stemmen met een sociale en medische transitie wordt soms afgeschilderd als een afwijzing van zo’n benadeelde persoon. Het tegendeel is echter waar. We kunnen niet iets doen waar we het professioneel niet mee eens zijn. Een levenslange oorlog tegen het eigen lichaam is niet te winnen en is daarom geen oplossing. Als artsen, psychologen en de hele samenleving moeten we zoeken naar betere manieren om zulke mensen te helpen. Als we ze effectief willen helpen, is het noodzakelijk om de werkelijke oorzaken van deze aandoening te onderzoeken en nuttige professionele hulp te ontwikkelen, voornamelijk gebaseerd op psychotherapie. Therapeutische begeleiding van personen met een genderidentiteitsstoornis dient gericht te zijn op het versterken van hun functionele aspecten, niet op wat disfunctioneel is.

Het kennen van de geverifieerde medische en psychologische feiten zal ons helpen om meer waarheidsgetrouw en medelevend voor deze mensen te zorgen.

Op basis van bovenstaande feiten wijzen wij het voorstel van Standaard Procedures en Professionele Richtlijnen af en bevelen wij aan een brede professionele discussie te starten, zonder politieke druk. We vragen ook om de actieve betrokkenheid van experts op het gebied van ethiek, recht en andere gebieden in dit proces, omdat deze kwesties een impact hebben op de hele samenleving.

Voor de referenties en de ondertekenaars, zie https://transsexualizmus.sk

 

Share This